Fornminnen

ERIKSGATULEDEN
Längs Eriksgatuleden kan du bokstavligen känna tidens vingslag. Här kan du följa den gamla tidens färdvägar som bestod av ridstigar.

Dessa så kallade hålvägar kring Sandhem har använts i minst tusen år och ser ut som stora vågor som på sin väg genom landskapet stelnat och bevarats. På din vandring genom landskapet blir du ständigt varse spåren av dessa gamla hålvägar som bland annat passerar det gamla bränvinsbränneriet vid Saxarp. Det finns såväl en informationstavla som berättar om ledens historik i respektive ände av leden samt en folder vilken du kan hämta hos kommunens Infocenter.

En bra startpunkt är Sandhems kyrka, cirka 14 kilometer nordväst om Mullsjö. Se utskriftsbar karta nedan.

Karta för utskrift 

 

SANDHEMS HISTORISKA KARTOR
Sandhem ligger i ett äldre kulturlandskap med en mängd fornminnen, både i form av tydliga stenar men även andra lämningar i landskapet som tyder på att marken bebotts och bearbetats under tusentals år.

Riksantikvarieämbetets fornminnesregister innehåller Sveriges alla hittills inventerade (drygt 1,5 miljoner) fornlämningar, vilka sträcker sig från stenålder in i 1900-tal. Tidigare fördes registret i pärmar och på tillhörande kartor, men det är i dag digitalt och kallas för Informationssystemet om fornminnen (FMIS).

På FMIS finns mycket information om bygden, titta gärna på deras sida.
Där är det lätt att söka och hitta runt. Zooma med plus- och minustecknet, flytta runt kartan med den lilla handen och ta fram för området aktuell information genom att klicka på symbolen ”i”.

RAA_sandhem

Mitt i centrum har vi lämningar från bronsåldern och runt om i utkanterna av byn så gamla lämningar som tillbaks på stenåldern. Se er omkring, de som bodde här före oss kanske har något att spännande berätta!

RAA_centrumDet finns ett antal olika kartor att söka på, testa och jämför.

Sverige
Ortofoto
Sjökort
SGU Berggrund
SGU Jordart
Terrängskuggning (bild nedan)
Terränglutning

RAA_skuggaterrängskuggningskartan syns tydliga spår av strukturerna från fossil åkermark, mossar, diken och annat som vi inte alltid helt kan förklara idag. Tydligt är dock att trots att marken har använts till annat under flera hundra år syns det ändå tydligt att vi inte var här först.